"frying pan" in Dutch

pan
Frying pan. The Dutch for "frying pan" is "pan".

The Dutch translation for “frying pan” is pan.

Themed Courses

Part of Speech Courses